იუსტიციის სახლი

იუსტიციის სახლი – ეს არის ერთი სახლი, ერთი შენობა, რომლის ფარგლებშიც მოქცეულია სახელმწიფო სერვისების დიდი უმრავლესობა. მისი მიზანია იმ დოკუმენტების გაცემა და მომსახურებების განხორციელება, რომელზეც მხოლოდ სახელმწიფოს აქვს ექსკლუზიური უფლება. შეუძლებელია, ისეთი მნიშვნელოვანი და აუცილებელი დოკუმენტები, როგორებიცაა დაბადებისა და პირადობის მოწმობა, პასპორტი თუ ქორწინების მოწმობა, მივიღოთ სხვა ნებისმიერი მხარისაგან, გარდა სახელმწიფოსი.  შესაბამისად, სახელმწიფოს თავისი მოქალაქეების მიმართ აქვს ისეთი ვალდებულება, რომლის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელება მათ ცხოვრების მნიშვნელოვან გამარტივებას იწვევს.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam imageHTML WAP version